E-dziennik - niezbędnik w nowoczesnej szkole. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Marzanna Zmysłowska

 • Szkoła:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Szkoła z e-dziennikiem

 • Dodano:

  17.01.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Szkoła z e-dziennikiem.

Realizacja zadania rozpoczęła się w maju 2015r., kiedy odbyło się szkolenie dla dyrekcji szkoły oraz administratorów dziennika. Zgodnie z harmonogramem w czerwcu 2015r. została uruchomiona wersja testowa dziennika. Nauczyciele zapoznali się z funkcjami i interfejsem e-dziennika, wprowadzali tematy zajęć, odnotowywali frekwencję. W sierpniu 2015r. dziennik został przygotowany do funkcjonowania w roku szkolnym 2015/2016. Problem wystąpił przy dodawaniu do planu lekcji grup językowych, ponieważ nauczyciele języków obcych swoje grupy tworzą na początku roku szkolnego (pierwsze klasy), kiedy poznają, jaki poziom zaawansowania posiadają poszczególni uczniowie (m.in przez przeprowadzenie testów). Do 15 września nie ma możliwości ustalenia i wprowadzenia do systemu składu uczniów grup językowych. Dokumentowanie przebiegu lekcji powinno odbywać się metodą zastępczą (dziennik papierowy). Również w sierpniu 2015r. administratorzy przeprowadzili szkolenia dla nauczycieli z obsługi dziennika. Szczególny nacisk zwrócono na wprowadzanie rozkładów mateiału. We wrześniu 2015r. dziennik został udostępniony dla rodziców, opiekunów i uczniów. Z chwilą uruchomienia dziennika nauczyciele zgłaszali, iż występują problemy z dostępem do sieci lokalnej. Nauczyciele informatyki na bieżąco usuwali pojawiające się problemy natury sprzętowej. W styczniu 2016r. na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowano pracę z e-dziennikiem, dyskutowano na temat problemów jakie pojawiły się w trakcie korzystania z aplikacji i zalet jakie posiada program. W lutym 2016r. (okres ferii zimowych) została rozbudowana sieć komputerowa w szkole (podłączono nowe punkty dostępowe, położono nowe okablowanie strukturalne). Podsumowanie pracy z dziennikiem metodą ewaluacji zaplanowane zostało na lipiec 2016r. Do tej pory największy problem stanowią problemy z siecią komputerową. W miejscach, gdzie funkcjonuje sieć WLAN czasami zanika sygnał, nastepują przerwy w dostępie do interfejsu lekcyjnego. Problemem jest terminowe wypełnianie przez nauczycieli danych w interfejsie lekcyjnym, jak również przyzwyczajenie ich, aby wszelkiego rodzaju zmiany (zmiana w obrębie grup wirtualnych) były zgłaszane na bieżąco.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Sukcesem jest wprowadzenie dobrze funkcjonującj aplikacji zawierającej nie tylko interfejs oraz funkcje dziennika, ale również posiadającej wiele przydatnych narzędzi dla nauczyciela (np. lektury, statystyki, interfejs komunikacyjny). Rozbudowa sieci szkolnej dla potrzeb dziennika dała możliwość wykorzystania przez nauczycieli sprzętu komputerowego, nie tylko w obszarze aplikacji firmy Librus, ale również nauczyciele wykorzystują sprzęt dla uatrakcyjnienia prowadzonych lekcji, poszukiwania i prezentowania informacji bezpośrednio na zajęciach lekcyjnych. Ponadto dziennik ułatwił pracę wychowawcom klas podczas przygotowywania materiału na spotkanie z rodzicami. Szybciej następuje usprawiedliwianie nieobecności uczniów, rodzice mają mozliwość na bieżąco kontrolować frekwencję swoich dzieci. Również uczniowie szybciej dowiadują się o otrzymanych ocenach. Informacja ta dociera do nich indwywidualnie. Dyrektorzy szkoły mają możliwość na bieżąco przeprowadzać kontrolę zapisów dokonywanych przez nauczycieli w dzienniku. Dzięki aplikacji szybciej następuje wymiana informacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami, uczniami.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Przy wprowadzaniu dziennika koniecznym jest zwiększenie ilości szkoleń dla nauczycieli. Warto również podzielić szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli według przedmiotów. Inna jest specyfika pracy wychowawców klas, inna osób, które obsługują grupy wirtualne, inna nauczycieli nauczania indywidualnego. Również czas przejścia z dziennika papierowego na dziennik elektroniczny powinien ulec wydłużeniu. Planowo powinno to wynosić jeden rok szkolny. Przy wprowadzaniu dziennika należy w pierwszej kolejności odpowiednio przygotować sieć komputerową, tak aby w czasie pracy z dziennikiem nauczyciele nie mieli problemów z dostępem do aplikacji spowodowanym źle działąjącym sprzętem. Przy zakupie aplikacji należy wybrać firmę, która ma ugruntowana pozycję na rynku. Często zdarza się, że firmy oferują aplikację za przysłowiową "złotówkę", a po pewnym czasie żądają wysokich opłat za dostęp i możliwość użytkowania swojego programu.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Kryteriami sukcesu było:

100% prowadzenie dziennika elektronicznego przez nauczycieli. Kryterium zostało to w pełni osiągnięte. Sukcesem są pozytywne komentarze dotyczące pracy w e-dzienniku. Wszyscy nauczyciele pracują z dziennikiem firmy Librus.

Kolejnym kryterium to decyzja o wprowadzeniu od września 2016r. prowadzenia dokumentacji nauczyciela (dziennik lekcyjny) w formie elektronicznej. W maju 2016r. otrzymaliśmy zgodę od organu prowadzącego na dokumentowanie przebiegu nauczania w formie elektronicznej.

Ankiety przeprowadzone przez wychowawców wśród rodziców potwierdzają, iż większość pozytywnie ocenia możliwość korzystania z e-dziennika. Również opinie uczniów są bardzo pozytywne o możliwości dostępu do interfejsu szkolnego i szybkiego dostępu do potrzebnych i aktualnych informacji.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Ewaluacja umożliwi kompleksową ocenę pracy z e-dziennikiem w minionym roku szkolnym. Zostaną zaprezentowane pozytywne strony korzystania z aplikacji. Bardzo ważnym będzie zdiagnozowanie wszystkich problemów, jakie pojawiły się w minionym okresie. Rozwiązanie tych problemów, znalezienie drogi alternatywnej w przypadku, kiedy wystąpią (np. niemożność korzystania z dziennika spowodowane awarią techniczną) jest konieczne do właściwego dokumentowania przebiegu procesu nauczania. Ewaluacja będzie wstępem do opracowania szczegółowych zasad, jakie obowiązują nauczyciela w związku z korzystaniem z e-dziennika (sprawy ochrony danych osobowych, udostępniania zasobów, ochrona haseł, miejsce korzystania z e-dziennik).

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Podtrzymanie uzyskanego efektu to coroczne prowadzenie e-dziennika w formie elektronicznej. Warto również dzięki możliwościom, jakie oferuje aplikacja rozbudować obsługę szkoły (administracja szkolna) o nowe aplikacjie np. obsługa sekretariatu. Pozwoli to na sprawniejszą pracę, szybszy dostęp do zgromadzonych określonych dokumentów, jak również wyeliminuje "bezsensowne powielanie pewnych zachowań".

Stałe unowocześnianie szkolnej sieci da możliwość dostępu do zasobów sieciowych i ich wykorzystanie na lekcjach. Uczniowie jako najlepsi bebeficjenci współczesnego Internetu często wyprzedzają swoich nauczycieli w umiejętnościach informatycznych. Przygotowywanie lekcji i ich wzbogacenie o elementy wykorzystania współczesnej techniki daje możliwości lepszego i trwalszego przyswojenia wiedzy. Nauka w domu może stać się przyjemnością, jako przygoda w szukaniu rozwiązania.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Ad. punkt 4. W kryteriach sukcesu oceniono pracę z aplikacją.

Możliwość pracy z e-dziennikiem została bardzo wysoko oceniona przez wszystkie zainteresowane osoby. Zarówno nauczyciele, którzy dostali dobre narzędzie do pracy, jak i rodzice i uczniowie, dzięki możliwości stałego monitoringu postępów w nauce, wysoko oceniają aplikację i rozwiązania jakie niesie ze sobą.

Aplikacja pozwoliła na zwiększenie częstotliwości kontaktu rodzica z nauczycielem, ponieważ w przypadku wystąpienia problemów zarówno wychowawczych, jak i w nauce, rodzic i nauczyciel szybciej podejmują działania interwencyjne. Kontaktują się ze sobą, szukając wspólnie najlepszego rozwiązania.