Szkoła z WI-FI (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Andrzej Zaręba

 • Szkoła:

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Szkoła z WiFi

 • Dodano:

  18.01.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

W ZPO Publicznej Szkole Podstawowej im. Prof. I. Mościckiego w Winnicy w roku szkolnym 2015/2016 realizujemy zadanie szkoła z Wi-Fi. Nasze działania przebiegały zgodnie z harmonogramem działań. W pierwszym semestrze roku szkolnego przeprowadziliśmy analizę infrastruktury sieciowej pod kątem jej dostosowania do potrzeb nauczycieli i uczniów, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dotyczące restrukturyzacji dotychczasowej sieci Internetowej. Była ona dalece niedoskonała, działała tylko w nielicznych częściach szkoły a dostęp był utrudniony ze względu na możliwości urządzeń dostępowych. Naszym celem było zainstalowanie takiego routera i poprawa punktów dostępowych, by można było korzystać z Internetu w każdym miejscu naszej szkoły. Został więc wymieniony router w pracowni komputerowej który rozprowadzał internet do punktów dostępowych i naprawione uszkodzone urządzenie dostępowe do internetu na dolnym korytarzu mojące duży wpływ na słabą jakość sygnału WIFI w szkole. Obecnie można korzystać z Internetu w każdym miejscu szkoły. Dzięki możliwości wykorzystania TIK, zajęcia lekcyjne są bardziej atrakcyjne i wartościowe dla uczniów. Nad sprawami technicznymi czuwa nauczyciel informatyki uczący w placówce.

W drugi semestrze doposażyliśmy dwie sale w rzutniki, co wynikało z analizy potrzeb zasobów materialnych .  Reaktywowane zostało także centrum multimedialne w czytelni szkolnej z dostępem do internetu dla uczniów. Aktualnie   systematycznie uczniowie korzystają z sieci na lekcjach i poza nimi w centrum multimedialnym. 

Aby uczyć dojrzałego i mądrego korzystania z Internetu, przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu „Bezpieczeństwo w sieci” w ramach Dnia  Bezpiecznego Internetu. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu ich zapobieganiu. Naucyciele podnosili swoje umiejętności w zakresie wykorzystania TK, poprzez lekcje koleżeńskie oraz szkolenia prowadzone przez nauczycciela informatyki dotyczące wykorzystania tablic interaktywnych na zajęciach oraz pokazanie aplikacji, które warto wykorzystać na lekcjach i zajęciach dodatkowych

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Szczególnie jesteśmy zadowoleni z reaktywacji centrum multimedialnego, gdzie uczniowie mogą korzystać z internetu oraz z doposażenia placówki w nowy sprzęt pozwalający przeprowadzać lekcje przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zajęcia dla uczniów zyskały na atrakcyjności i możemy śmiało planować prace domowe z wykorzystaniem Internetu. Nawet tradycyjne zadania nabrały nowego, ciekawszego wyrazu, gdy wykorzystuje się technologie informatyczne. 

Nauczyciele i uczniowie doceniają lepszą dostępność sieci Wi-Fi w placówce i korzystania z jej na lekcjach i w czasie wolnym.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Uważam że większą uwagę należałoby zwrócić na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK na zajęciach lekcyjnych tak aby wykorzystywać technologię na każdych zajęciach. Należałoby także w przyszłości wyposażyć szkołę w większą ilość tablic interaktywnych w miarę możliwości finansowych, które dają większe możliwości wykorzystania TIK na zajęciach niż rzutnik z ekranem.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Zaplanowane cele zostały osiągnięte. Z wywiadów przeprowadzonych z uczniami, nauczycielami i obserwacji zajęć wynika że nauczyciele znają hasła dostępowe do sieci w miejscach, w których pracują mają dostęp do internetu, a prędkość i bezawaryjność internetu jest zadawalająca, praca uczniów przy komputerze czy też innych urzadzeniach TIK przebiega sprawnie i nie ma przeszkód technicznych. Nauczyciele wykorzystują internet na zajęciach i w każdym  miejscu w szkole jest dostęp do internetu

Swoje działania oceniamy bardzo pozytywnie. szczególnie ważne były dla nas informacje zwrotne, które otrzymywaliśmy od uczniów i rodziców, z której jasno wynika, że uczniowie dostrzegli zmianę jakości w zajęciach lekcyjnych. Pochwalili także możliwość korzystania zsieci indywidualnie w swoim czasie wolnym w centrum multimedialnym. Dobrze ocenione zostały warsztaty, dotyczące bazpiecznego korzystania z Internetu i możliwych tego konsekwencji.

Koordynator działań Szkoły z klasą podsumował więc nasze działania i uznał za celowe i pożądane. Nauczyciele chwalą sobie przede wszystkim pełną dostępność nie tylko do szybkiego Internetu. 

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Wyniki ewaluacji posłużą do planowania zakupów sprzętu komputerowego i doposażania pracowni lekcyjnych. Pozwolą także na intensyfikację działań skierowanych do nauczycieli zmierzających do częstego wykorzystywania TIK na zajęciach poprzez opracowanie oferty szkoleniowej w ramach WDN w zakresie technologii komputerowej

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Myślę, że podtrzymanie uzyskanych efektów nie będzie trudne, gdyż coraz większa liczba osób przekonuje się do używania Technologii Informacyjnej i komunikacyjnej. Uczniowie, wręcz oczekują lepszych technologi, ciekawszych zajęć z wykorzystaniem komputerów i innych urządzeń. 

W perspektywie planujemy zakupić sprzęt do sal lekcyjnych w postaci tablic interaktywnych oraz uzyskać środki na modernizację pracowni komputerowej. W przyszłości myślę także że zastanowimy się nad wprowadzeniem e-dziennika.

Musimy popracować wspólnie z rodziacami nad problemem związanym z wykorzystaniem przez uczniów telefonów komórkowych podczas przerw, a zwłaszcza korzystaniem w tym czasie z Facebooka.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Uczniowie i nauczyciele są zadowoleni że mogą korzystać na zajęciach lekcyjnych z internetu w każdej sali.

Bez ograniczeń mogą rozwijać swoje pomysły  w zakresie zastosowania i wykorzystania TIK w edukacji.