Nasz pomysł na e-zasoby (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Bernadeta Jakubiak

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Nasz pomysł na e-zasoby

 • Dodano:

  18.01.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Wybranym przeze mnie zadaniem do realizacji było "Nasz pomysł na e-zasoby". Harmonogram przewidywał następujące zadania do realizacji:

Nazwa zadania

Termin 

Odpowiedzialni

Uczestnicy

 Uwagi

Spotkanie otwierające Zespołu 2.0

październik 2015r.

koordynator

dyrektor, zespół 2.0

Zrealizowano zgodnie z planem

Inwentaryzacja dostępnego sprzętu

październik 2015r.

nauczyciel informatyki

 

Zrealizowano zgodnie z planem

Opracowanie grafiku korzystania ze sprzętu

listopad/grudzień 2015r.

dyrektor

nauczyciele

Zrealizowano zgodnie z planem

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

z zakresu TIK lub inne szkolenia

cały rok

dyrektor

nauczyciele

Przeprowadzono doskonalenie co zostało odnotowane w księdze protokołów

Opracowanie projektu, a następnie planu zakupu sprzętu

grudzień 2015r

dyrektor

zespół 2.0

Zrealizowano zgodnie z planem

Doposażenie szkoły w sprzęt

cały rok

dyrektor

 

Sprzęt został zakupiony

Lekcje pokazowe, Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne z wykorzystaniem TIK 

cały rok

dyrektor

zespół 2.0

Zrealizowano zgodnie z planem

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

W toku realizacji zadań udało się zainstalować sieć Wi-Fi w całym budynku szkoły. Doposażyłam szkołę w nowy sprzęt - bibliotekę i pokój nauczycielski w komputery, sale lekcyjne oraz aulę w rzutnik. Zakupiłam też tablicę interaktywną. Do dyspozycji grona pedagogicznego są laptopy. Zorganizował wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli z zakresu TIK, dzięki któremu każdy nauczyciel potrafi i przeprowadza zajęcia z wykorzystaniem komputerów i Internetu. Dzięki podjętym działaniom zajęcia lekcyjne stały się bardziej atrakcyjne, uczniowie chętniej angażują się w proces dydaktyczny.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Nie napotkaliśmy większych problemów w realizacji zadań. 

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

W toku realizacji zadania osiągnęłam następujące cele:

 1. Doposażyłam szkołę w nowy sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną oraz rzutniki
 2. Dzięki zorganizowanym szkoleniom nauczyciele zaczeli częściej prowadzić lekcje z wykorzystaniem TIK w salach lekcyjnych
 3. Na przedstawieniach okolicznościowych nauczyciele i uczniowie wykorzystują rzutnik multimedialny
 4. Zakupiłam laptopy, które są do dyspozycji nauczycieli.

Informację o tym, że zaplanowane cele zostały zrealizowane uzyskałam podczas obserwacji realizacji zadań. Przeprowadziłam ankiety wśród uczestników zespołu 2.0, rozmawiałam z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Wszyscy pozytywnie odnieśli się do podejmowanych działań. Obserwowałam również lekcje z wykorzystaniem TIK. Uczestniczyłam w apelach, imprezach szkolnych organizowanych z użyciem technik multimedialnych.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Zamierzam w dalszym ciągu korzystać z narzędzi TIK. 

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Będę namawiać nauczycieli, by na bieżąco śledzili nowinki komputerowe i ich możliwość wykorzystania w szkole. Zamierzam zakupić więcej laptopów tak,  żeby na stałe były przypisane do poszczególnych sal. 

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji zadań. Nauczyciele cieszą się z większej aktywności i samodzielności uczniów na zajęciach, a uczniom bardzo podobają się nowe sposoby zdobywania wiedzy.