Debata uczniowska- podatki w gospodarce wolnorynkowej. (Debata uczniowska - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Roman Nakonowski

 • Szkoła:

  Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Inna

 • Dodano:

  04.01.2016

1) Jaki typ debaty wybraliście i dlaczego? [Jeśli postanowiliście przećwiczyć ten sam typ debaty, napisz dlaczego.]

Wybór debaty podyktowany został oczekiwaniami młodzieży- w tym przypadku nauczyciele prowadzący projekt pozostawili uczniom wybór (wcześniej klasy III gimnazjum na zajęciach Wiedzy o społeczeństwie zapoznani zostali z rodzajami debat) Wybór tematu również pozostawiliśmy uczniom, aby podjąć dyskusje na tematy, które ich naprawdę interesują. Jako nauczyciel WOS-u przyznam, iż zaproponowany przez wychowanków temat- Podatki w systemie rynkjowym mocno mnie zaskoczył, spodziewałem się tematów związanych z obecnymi zagrożeniami (kwestia uchodżców, kwestie związanne z bieżącą sytuacją Polski itp.)

2) Na jaki temat będziecie debatować? W jaki sposób go wybraliście i dlaczego?

Jak pisałem wyżej liczna grupa uczniów na spotkaniu z nauczycielami prowadzącymi zaproponowała kwestię obciążeń podatkowych ponoszonych przez społeczeństwo. Uczniowie klas III otrzymali dwa tygodnie na wybór tematu przedstawionego do dyskusji. Drógim tematem, który uzyskał mniejsze poparcie była kwestaia swobód obywatelskich w odniesieniu do możliwości legalnego posiadania broni.

3) Jak wyglądały przygotowania uczniów do debaty? [Przygotowywali się na lekcji, bezpośrednio przed debatą, czy w domu? Czy korzystali z dodatkowych materiałów lub pomocy - np. dostępu do internetu - podczas przygotowań?]

Aby debata miała oczekiwany rezultat, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie przeprowadziłem zajęcia omawiające kwestie funkcjonowania gospodarki rynkowej, jej podstawowe cechy, mechanizmy (popyt, podaż, cena) oraz wyjaśniłem kwestie dochodu państwa, w szczególności zagadnienia tyczące podatków. Prócz tego dwóch uczniów, reprezentujących opcje dyskusji w podanym temacie zobowiązało sie do przedstawienia zagadnienia podatków w I częsi debaty w charakterze ekspertów. Swoją prezentację przygotowali na podstawie literatury przekazanej przez nauczyciela( Vademecum maturalne "Operon"), jak również materiały zawarte w internecie oraz- ulotki ugrupowań politycznych z kampanii wyborczej do parlamentu 2015.

4) Jakie zasady debatowania ustaliliście?

W związku z wyborem debaty panelowej podzieliliśmy spotkaie na dwie części. W pierwszej części uczniowie pomysłodawcy zaprezentują się w roli ekspertów przedstawiając kwestię przymusu płacenia podatków. W drugiej części prowadzący przedstawią słuchaczom konkretne zagadnienie do dyskusji. W naszym przypadku nastąpiło pewne odstępstwo od zasad debaty panelowej- otóż prowadzący nie podali dwóch kontrowersyjnych zagadnień leczjedno- czy władza jako państwo ma prawo nakładać wysokie podatki na społeczeństwo( w szczególności podatki dochodowe i 54 % akcyza na paliwo) Natomiast w drugiej części okazało się, iż widownia broniąca koncepcji podatkowej uzyskała wymóg przeciwstawienia tezom prowadzących.

5) Kiedy odbyła się debata, kto wziął w niej udział, ile trwała?

Dwbata odbyła się dnia 19.01.2016 roku, wzięły w niej udział 62 osoby (klasy III A III B), debata trwała 2 jednostki lekcyjne wraz z przerwą, czyli 100 minut.

6) Kto i w jaki sposób rejestrował jej przebieg? Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z debaty (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem)

Debata odbyła się w auli szkolnej, niestety nie dokonaliśmy rjej rejestracji( miałem szczery zamiar udokumentowania fotograficznego debaty, jednak dyskusja rozwinęła się w sposób dość żywiołowym i jako prowadzący nie byłem w stanie jej zarejestrować)

7) Opisz krok po kroku, jak przebiegała debata.

Krok I Przywitanie uczestników debaty

Krok II Oddanie głosu ekspertom- dwóm uczniom z klasy III B.

Krok III Eksperci rozpoczęli II część debaty pytaniem- "Czy sądzisz, że podatki narzucone przez państwo mają sens? (wcześniej uczniowie przedstawili grupie wpływ podatków na rozwój przedsiębiorczości oraz przeznaczenie podatków)

Krok IV- dyskusja nad zaproponowanycm przez ekspertów zagadnieniem

Krok V- Podsumowanie dyskusji przez moderatora, wskazanie na najważniejsze wątki, wyciągnięcie wniosków przez uczniów w zadanej pracy- samodzielnej notatki z debaty z wyraźnym wskazaniem na jej podsumowanie w postaci samodzielnych wniosków

8) Opisz, co budziło najwięcej emocji wśród uczniów. Jakie były punkty sporu (kwestie wokół, których toczyła się debata)? Co okazało się ważne? Podaj przykłady, możesz posłużyć się cytatami.

Nie spodziewałem się, otrzymując zaproponowany temat tak żywiołowej dyskusji, młodzież właściwie w sporej przewadze przeciwstawiła się poglądom skspertów próbujących przekonać widownię, iż wysokie progi podatkowe mają destrukcyjny wpływ na gospodarkę( szczególnie przedsiębiorców będących sułą napędową wzrostu gospodarczego) Publiczność wskazywała oponentom konieczność ponoszenia dużych kosztów utrzymania państwa. Spór przybrał dość żywiołowy charakter w temacie dotyczącym ewentualnej odpłatności szkolnictwa wyższego zaproponowanego przez ekspertów, drugim zagadnieniem, które wywołało wysoki poziom emocji była kwestia tzw. funduszu kościelnego- eksperci wywołali dyskusję- czy państwo świeckie powinno dotować instytucję kościołów w Polsce. W tej dyskusji głos zabrał ks. Tomasz (brał udział w debacie jako opiekun klasy, gdyż debata odbywała się w czasie katechezy).Wyżej wymieniony racjonalnie wyjaśnił kwestie obciązeń państwa na rzecz Kościoła katolickiego jako odszkodowanie za mienie zabrane po II wojnie, wskazał, iż księża również płacą podatki dochodowe PIT jak reszta spoleczeństwa oraz pozostałe obciążenia na rzecz ZUS, czym zakończył dyskusję w tym temacie.

9) W jaki sposób uczniowie zagłosowali nad ostatecznym wynikiem? Opisz formę i przebieg głosowania, podaj argumenty, które przemawiały za zwycięskim punktem widzenia. [Jeśli debatowaliście nad zapisami Kodeksu 2.0, to podaj sposób, w jaki przyjęliście jego poszczególne punkty.]

Debata panelowa w swych założeniach ma na celu rozwijanie umiejętności rozmowy i spontanicznej wymiany poglądów, w naszej debacie nie głosowaliśmy nad ostatecznym wynikiem, natomiast argumenty za czy przeciw tezy głównej (celowość podatków)wyrażone zostały w podsumowaniu debaty. Jak pisałem wyżej większość uczestników debaty stwierdziła, iż podatki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania państwa mogącego realizować swe funkce z budżetu w głównej mierze zasilanego podatkami.

10) Opisz wnioski po podsumowaniu debaty. [Jeśli debatowaliście nad Kodeksem 2.0 opisz wypracowane wspólnie zapisy.]

Państwo funkcjonujące według zasad gospodarki rynkowej w głównej mierze powinno umożliwiać osobom operatywnym preferencyjne warunki podjęcia działalności gospodarczej, co zapewni przyrost dochodu narodowego, zatrudnienie, wzrost realnych płac, większą ilość pieniądza krążącego w obiegu, państwo powinno ustalać wysokość podatków tak, by nie ingerować w sposób destrukcyjny na gospodarkę ale również władza winna zabiegać o uzyskanie wpływów do budżetu w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie państwa- utrzymania służby zdrowia, szkolnictwa, bezpieczeństwa zewnętrznego. Podatki są koniecznością, ponoszenie kosztów utrzymania państwa jest konstytucyjnym obowiązkiem każgego obywatela, współczesny patriotyzm wyraża się w wypełnianiu obowiąków obywatelskich- płaceniu podatków , przestrzeganiu prawa, poszanowaniu własności wspolnej- to w podsumowaniu zaakcentowali uczniowie.

11) Podziel się własną refleksją: co dla ciebie było najważniejsze, co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?

Jak pisałem w pierwszych punktach temat zaproponowany przez uczniów , jego wybór wywołał moje zdziwienie gdyż są to kwestie poza zainteresowaniem tej grupy wiekowej. W II częsci debaty praktycznie nie byłosytuacji oczekiwania na argumenty grupy, praktycznie cztery mikrofony bezprzewodowe "wędrowały z rąk do rąk", gdybyśmy dysponowali dłuższym czasem do realizacji zadania, dyskusja toczyłaby się dalej. Wnioski do naśladowców- należałoby przed realizacją dyskusji sprawdzić mdokładnie materiały ekspertów- w trakcie dyskusji spostrzegłem, iż eksperci argumentując swą tezę o szkodliwości części podatków posługują się materiałami nie do końca wiarygodnymi (np. liczby z ulotek ugrupowania Kukiz 15)

12) Którą debatę i w jakiej formie zaprezentujecie podczas MOST-u? Jak przedstawicie temat, jakie materiały przygotujecie i jak opowiecie o przygotowaniach i samej debacie?

W tym momencie nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, w naszym województwie trwają ferie zimowe, po rozpoczęciu nauki podejmiemy z nauczycielem współprowadzącym projekt decyzje nad wyborem metody i tematu (jeszcze nie ustaliliśmy, czy my podejmiemy decyzję czy czy będziemy to konsultować z młodzieżą

13) Opis postaraj się uzupełnić o linki do blogów uczniowskich, na których uczniowie opisali debatę, a także powstałą dokumentację.

Nie dysponujemy dokumentacją związaną z debatą z powodu przedstawionego w punkcie 6, obiecuję wywiązać się z powyższych wymagań w następnych etapach projektu.